Ngành giấy bao bì ảnh hưởng thế nào trong dịch virus corona?