Thương chiến Mỹ - Trung ảnh hưởng đến ngành bao bì giấy như thế nào?