Mất khách hàng chỉ vì... lỗi thiết kế bao bì sản phẩm